Informace o nás              

Rodinné a mateřské centrum – poslání a cíle

Rodinné a mateřské centrum je občanské sdružení, které vytváří příjemné  tvořivé  prostředí pro setkávání zájemců (neomezeného věku) o naši činnost.

 

Hlavní činností sdružení je:

  1. motivovat nejen rodiče na mateřské dovolené, ale i další milé občany k praktickému zapojení se do občanské společnosti, jejich vytržení ze sociální izolace, možnost odreagování se a v neposlední řadě vlastní seberealizace
  2. směrem k dětem umožnit kontakt s vrstevníky v ranném věku dítěte a tím napomáhat všestrannému rozvoji osobnosti, získávání sociálních návyků s důrazem na individuální dovednosti dítěte, rozvoj sociálně-komunikačních schopností a samostatného projevu
  3. budování ideálních rodinných vazeb a podporu harmonických mezigeneračních vztahů
  4. osvětovou a vzdělávací činnost formou přednášek a besed s tématy zdravého životního stylu, péče o zdraví, výchovy, vztahů k rodině, apod.
  5. rozvoj kulturně-sportovních a psychologicko-sociálních dovedností
  6. rozvoj rytmických schopností dětí formou říkanek, písniček a rytmických cvičení
  7. věnovat pozornost rozvoji pohybových aktivit dětí s přihlédnutím k věku a schopnostem toho kterého jedince
  8. RMC se zaměří rovněž na rozvoj národních tradic, obyčejů, zvyků a připomenutí oslav tradičních svátků v ČR
  9. RMC bude spolupracovat s organizacemi, obecním úřadem, mateřskou školkou a školou i s odborníky při zajišťování výše uvedených činností
  10. pořádání akcí pro veřejnost, čímž navodí vědomí soudržnosti mezi obyvateli nejen naší obce , ale i okolních vesniček

 

Všichni se zde učíme toleranci, solidaritě a ohleduplnosti.

Věříme, že zmíněná hlediska směřují k posílení dobře fungující rodiny.

 


Kontakt

Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany

Lhota pod Libčany 57 50327 IČO: 22737791

rmc-lhotapodlibcany@seznam.cz